Job i udlandet

Lederne Spring kan rådgive dig, hvis du ønsker at – eller har fået – arbejde i udlandet i form af udstationering.

Du har forskellige rettigheder, afhængig af om du skal udstationeres – det vil sige, at du arbejder midlertidigt i udlandet for en dansk arbejdsgiver – eller om du skal arbejde for en udenlandsk arbejdsgiver, som ikke er repræsenteret i Danmark.

Hvis du indgår aftale med din danske arbejdsgiver om at blive udstationeret i en periode, skal du være opmærksom på en række særlige forhold. Hvis du skal udstationeres, har du brug for en særlig ansættelseskontrakt – en udstationeringskontrakt – som tillæg til din underliggende danske ansættelseskontrakt. Udstationeringskontrakten regulerer forholdene omkring din udstationering. Nedenfor ser du en række punkter, der kan være relevante at få reguleret i udstationeringskontrakten:

 • Udstationeringsperioden
 • Det land eller de lande, hvor arbejdet skal udføres samt arbejdets forventede varighed
 • Oplysninger om arbejdsgiver i Danmark og udlandet
 • Diverse tilladelser og attester, herunder A1, arbejds- og opholdstilladelse
 • Ud- og hjemrejse, flytteomkostninger mv., herunder særligt om omkostningerne i forbindelse med din tilbagevenden til Danmark godtgøres samt vilkårene for din tilbagevenden til Danmark efter endt udstationering
 • Stilling og arbejdsvilkår
 • Fortsat omfattet af Lederaftalen
 • Anciennitet
 • Bolig
 • Løn og valuta
 • Løngoder, herunder kost og logi m.v.
 • Pension
 • Ferie og feriefridage
 • Opsigelse
 • Dansk ret og værneting
 • Forsikringer
 • Skat – Lederne Spring rådgiver ikke herom, men anbefaler, at det aftales, at arbejdsgiver afholder udgifterne til en skatterådgiver, der har speciale i internationale ansættelser
 • Social sikring – Lederne Spring anbefaler, at du kontakter Udbetaling Danmark

Kontakt Lederne Spring for juridisk rådgivning

Vi gør opmærksomme på, at vi ikke mulighed for at give juridisk bistand, hvis du indgår aftale med en udenlandsk arbejdsgiver, som ikke er repræsenteret i Danmark.

Download Lederne Springs skabelon til en udstationeringskontrakt. Vi har udarbejdet en skabelon, som du kan søge inspiration i. Du kan downloade denne nedenfor.

Lederne Springs udstationeringskontrakt

Husk A-kassen
Husk også, at et udlandsophold kan få betydning for din ret til dagpenge og/eller efterløn på sigt.

Læs mere om dagpenge og udlandsophold

Læs mere om efterløn og udlandsophold

 

 

 

Hjælp til dig

Opdateret: 12.01.2024