Dagpenge og udlandsophold

Du skal bo og opholde dig i Danmark for at få dagpenge. Vær opmærksom på, at der jævnligt står kontrollanter i lufthavene, som blandt andet undersøger, om borgerne på dagpenge rejser til udlandet uden at oplyse det til a-kassen.

Kontakt os, så vi kan give dig konkret rådgivning i forhold til netop din situation.

Dine rettigheder under et ophold eller arbejde i udlandet

Når du arbejder i et andet EØS-land, i Storbritannien eller på Færøerne

EØS-landene har aftalt regler for, hvor man skal være socialt sikret, herunder arbejdsløshedsforsikret, når man arbejder på tværs af grænserne. Disse regler gælder også i forhold til arbejde i Schweiz og Storbritannien på grund af særskilte aftaler. Danmark og Færøerne har indgået en lignende aftale.

Reglerne betyder, at du kan miste ret til dagpenge og efterløn, hvis du har arbejde i udlandet og ikke er forsikret i det rigtige land. Det kan også gå ud over din ret til lægehjælp, erstatning ved arbejdsskade med videre. Der er også nogle vigtige frister, du skal overholde for at undgå at miste rettigheder. 

Normalt skal du være socialt sikret i det land, hvor arbejdet udføres.

Hvis du arbejder på et udflaget fartøj eller ombord på et fly, gælder der særlige regler for hvilket land, du skal være socialt sikret i. Det kan du læse om i vores pjece ”Job i udlandet”.

Læs pjecen her

Hvis du ifølge reglerne skal socialt sikres i det andet land, skal du selv melde dig ud af Lederne A-kasse, da du ikke må være forsikret i to lande samtidig. Men vent med at melde dig ud af Lederne A-kasse, til du er helt sikker på, at du er blevet forsikret i det EØS-land, du arbejder i.

Når du arbejder på Færøerne, skal du altid forsikres der - uanset varigheden af arbejdet.

Kontakt os altid for at få konkret vejledning, inden du rejser.

Du kan blandt andet bevare din ret til dansk social sikring, hvis du er udstationeret i op til 3 år eller arbejder både i Danmark og andre lande. I begge tilfælde skal du eller din arbejdsgiver søge Udbetaling Danmark om en såkaldt attest A1, som er et bevis på, at du har ret til dansk social sikring, selvom du arbejder i udlandet.

Find "Attest A1" på borger.dk 

Hvis du er statsborger i et land uden for EØS
Arbejder du i et ikke-nordisk EØS-land, er du her i landet ikke omfattet af EØS-reglerne på grund af det danske retsforbehold. Du skal derfor fortsat være medlem af en dansk a-kasse, hvis du vil bevare din ret til danske dagpenge med videre. Det gælder også, selvom du automatisk bliver socialt sikret, herunder arbejdsløshedsforsikret i arbejdslandet.

Dette gælder dog ikke, hvis du er britisk statsborger. Hvis du skal arbejde i et andet EØS-land eller Storbritannien, skal du socialt sikres der, som om du var EØS-borger og som om, Storbritannien stadig var medlem af EU.

Læs mere om job i udlandet

Forsikring via jobbet
Arbejdsløshedsforsikringen i andre EØS-lande, Storbritannien og på Færøerne er ofte så tæt forbundet med ansættelsen, at bidraget til forsikringen bliver betalt via et fradrag i din løn. Det betyder, at du kun er forsikret i perioder med arbejde.

Hvis du i arbejdslandet får ledighedsperioder, hvor du ikke får dagpenge fra arbejdsløshedsforsikringen dér, bør du straks kontakte os. Så kan vi vejlede dig om, hvad du skal gøre for at undgå at miste retten til ydelser fra os, når du vender hjem.

Udstationering i EØS eller i Storbritannien
Hvis du bliver midlertidigt udstationeret af en dansk arbejdsgiver i et EØS-land eller Storbritannien, har du mulighed for fortsat at være dækket af dansk lovgivning om social sikring og bevare dit medlemskab hos os. Du skal sammen med din arbejdsgiver søge om det hos Udbetaling Danmark. Det skal fremgå af din kontrakt, at udstationeringen er midlertidig. Er udstationeringen i det andet EØS-land eller Storbritannien planlagt til at vare mere end tre år, skal du forsikres i arbejdslandet.

Er du statsborger i et land uden for EØS-området eller Storbritannien og skal arbejde i et ikke-nordisk EØS-land, skal du altid bevare dit medlemskab af vores a-kasse for at undgå at miste rettigheder. Det skyldes, at vi på grund af det danske rets forbehold ikke kan medregne din forsikringsperiode i et ikke-nordisk EØS-land eller Storbritannien.

Reglerne for hvor man skal være socialt sikret under en udstationering er komplicerede. Du kan blive klogere ved at læse på Udbetaling Danmarks hjemmeside, men vi anbefaler også, at du kontakter os, hvis du skal udstationeres. Vi kan vejlede dig, så du undgår at miste rettigheder.

Læs mere hos Borger.dkDu er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om dagpenge og udland

Selvstændig i EØS, Storbritannien eller på Færøerne
Det er ikke alle EØS-lande, der har arbejdsløshedsforsikring for selvstændige. Men du kan bevare medlemskabet af Lederne A-kasse, hvis du ikke kan blive forsikret i det land, hvori du driver selvstændig virksomhed. Husk bare at få dokumentation på, at du ikke har mulighed for at blive forsikret i det andet land. Hvis du bliver ledig og skal have udbetalt dagpenge fra Danmark, gælder de samme regler som for andre selvstændige i Danmark.

 

Hvilke lande er med i EØS?

EØS-landene er de lande, der har tilsluttet sig Den Europæiske Økonomiske Samarbejdsaftale, som fastsætter regler for blandt andet arbejdsløsheds- og sygeforsikring. 
Ud over EU-landene er EFTA-landene med i EØS-aftalen.

De 27 EU-lande:

Belgien, Bulgarien, Cypern (græsk del), Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland (syd), Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

EFTA-landene:
Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. EFTA er en international frihandelsorganisation, som modsat EU alene er et mellemstatsligt samarbejde.

EØS-områder
Følgende områder og oversøiske territorier er endvidere omfattet af forordningen: Azorerne (portugisisk), Balearerne (Mallorca og Ibiza), Ceuta (spansk), De Kanariske øer (spanske), Guadeloupe og Guyana (franske), Madeira (portugisisk), Martinique (fransk), Melilla (spansk), Réunion (fransk), St. Martin (franske del) og Ålandsøerne (finsk).

Storbritannien
Storbritannien er ikke længere med i EU og derfor heller ikke EØS-aftalen. Men i forhold til social sikring, herunder arbejdsløshedsforsikring, er landet i visse henseender sidestillet med et EØS-land.

Dagpenge ved job uden for EØS-området

Når du får flytter til et land uden for EØS-området, har du ret til fortsat medlemskab hos os. Det gælder dog ikke, hvis det er Storbritannien. 

Hvis du fastholder dit medlemskab, fordi du regner med at vende hjem igen, kan du få dagpenge ved hjemkomst, hvis du opfylder alle betingelserne.

Det er vigtigt, at du gemmer den nødvendige dokumentation, fx kontrakt og lønsedler.

Hvis du er med i efterlønsordningen, kan arbejde i udlandet gå udover din ret til efterløn med videre.

Derfor bør du kontakte os, inden du rejser, så vi kan vejlede dig.

Kontakt os og få rådgivning om dagpenge og udland

Søg job i udlandet

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land eller på Færøerne

Når du søger arbejde i udlandet, er der visse muligheder for at få udbetalt dagpenge fra os:

 1. Hvis du skal til en konkret jobsamtale i udlandet
 2. Ved længerevarende jobsøgning i et EØS-land, Storbritannien eller på Færøerne
   

1. Konkret ansættelsessamtale i op til fem dage
Hvis du er inviteret til en konkret jobsamtale hos en arbejdsgiver i et andet land, kan du godt få udbetalt dagpenge, imens du er afsted, så længe du opfylder følgende betingelser:

 • Før du rejser, skal du dokumentere overfor os, at du er inviteret til samtalen – det kan du gøre via en specifik formular.
 • Du må højst være væk i fem dage. Både lørdage, søndage og helligdage tæller med i de fem dage.
 • Du skal fortælle jobcenteret, at du er bortrejst.

Indsend dokumentation for samtalen

Væk i mere end fem dage?
Er du bortrejst i mere end fem dage, kan du ikke få dagpenge, mens du er i udlandet. Du skal så enten holde ferie eller fri for egen regning i hele perioden. Du skal give besked til jobcenteret om, at du ikke står til rådighed i den periode, da du er bortrejst, og du skal huske at oplyse om perioden på dagpengekortet.

2. Jobsøgning i 3 måneder i et EØS-land, Storbritannien eller på Færøerne
Hvis du rejser til et andet EØS-land eller på Færøerne for at søge arbejde, kan du få udbetalt dagpenge i op til tre måneder. Du skal blot opfylde følgende betingelser:

 • Du er statsborger i et EØS-land
 • Du har ret til dagpenge og har været til rådighed og tilmeldt jobcenteret i fire uger siden sidste arbejdsophør
 • Du skal have søgt tilladelse hos os , før du rejser
 • Du skal tilmelde dig den lokale arbejdsformidling inden for de første syv dage

Hvis du vil søge job på Færøerne, er reglerne mere lempelige. Der er fx ikke krav om fire ugers forudgående ledighed eller EØS-statsborgerskab.

Undtagelser fra kravet om fire ugers ledighed
Der er nogle få undtagelser fra dette krav. Kontakt os for at få vejledning herom.

Udfyld ansøgning om dagpenge under 3 måneders jobsøgning

Jobsøgning i Storbritannien
Hvis du er omfattet af udtrædelsesaftalen mellem EU og Storbritannien og kan dokumentere, at du har EØS-opholdsret i Storbritannien, kan du også tage på jobsøgning dér. Det gælder også britiske statsborgere.

Udbetaling af dagpenge
Dagpengene i det andet EØS-land/på Færøerne udbetales med samme sats og skattekortoplysninger som i Danmark, og det er fortsat os, der står for udbetalingen. Du skal også fortsat betale kontingent til os gennem hele perioden.

Du skal stå til rådighed
Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet jobsøgningslandet. Det gør du ved at overholde det lands regler med hensyn til kontrol på arbejdsformidlingen. 

Du kan ikke få feriedagpenge i jobsøgningsperioden.

Men du må godt holde ferie med feriegodtgørelse eller fri for egen regning efter aftale med arbejdsformidlingen i jobsøgningslandet.

Husk at skrive det på dit dagpengekort.

Tilmeld dig jobcenteret efter udlandsophold
Hvis du vil have dagpenge, når du kommer hjem, skal du vende hjem den sidste dag i jobsøgningsperioden og tilmelde dig i jobcenteret. Du skal også kunne dokumentere hjemkomsten, fx via flybillet og boardingkort. 

Ellers kan du først få dagpenge, når du som fuldtidsforsikret har arbejdet i mindst 296 timer inden for 3 måneder. Der gælder lidt andre regler i forhold til Færøerne.

Hvis du får arbejde i det andet EØS-land, Storbritannien eller på Færøerne
Hvis det lykkes dig at få arbejde, skal du optages i arbejdsløshedsforsikringen dér. Du skal også udmeldes her, da du kun må være forsikret i ét land. Du bør dog ikke udmelde dig her, før du er sikker på, at du er blevet forsikret i arbejdslandet.

Hjemvendt fra udlandet

Hvis du har været medlem af arbejdsløshedsforsikringen i et andet EØS-land eller Storbritannien, skal du optages i Danmark igen, når du vender hjem. Der gælder forskellige regler, alt efter hvornår du sidst har været medlem af en dansk a-kasse.

Er det mindre end fem år siden, skal du blot søge om optagelse hurtigst muligt men senest otte uger efter, at din forsikring ophører i det andet EØS-land eller Storbritannien. Hvis du melder dig ind hos os, før fristen udløber, kan du medregne både arbejde og forsikringsperioder i udlandet.

Er det fem år eller mere siden, du har været med i en dansk a-kasse, skal du både være i job og søge om optagelse i Lederne A-kasse senest otte uger efter, at din forsikring ophører i det andet EØS-land eller Storbritannien. Herudover skal du som fuldtidsforsikret arbejde mindst 296 timer inden for 12 uger eller 3 måneder for at få medregnet dine udenlandske arbejds- og forsikringsperioder til de krav, du skal opfylde for at få dagpengeret.

Hvis du vender hjem fra Færøerne, skal du blot søge om optagelse her hurtigst muligt men senest otte uger efter, at din forsikring ophørte der. I den situation er der intet arbejdskrav.

Hvis du er ledig ved hjemkomst, skal du sende ansættelseskontrakt og lønsedler til os og tilmelde dig jobcenteret den dag, du ønsker dagpenge fra. Vi indhenter selv dokumentation for dine udenlandske arbejds- og forsikringsperioder hos myndighederne dér.

Hvis du har været forsikret på Færøerne og ønsker at tage til Danmark som ledig, er det vigtigt, at du før afrejsen (via en såkaldt PD U2-attest) får lov til at tage på jobsøgning i Danmark med færøske dagpenge, da du ellers risikerer ikke at kunne få dagpenge her.

Hjemvendt fra et land uden for EØS?
Hvis du har bevaret dit medlemskab hos os, mens du har opholdt dig i et land udenfor EØS-området, har du ret til dagpenge, når du vender tilbage til Danmark. Det kræver dog, at du opfylder de almindelige betingelser for ret til dagpenge. Husk at fortælle os det, når du kommer hjem, og registrér dig hos jobcenteret som jobsøgende, hvis du er ledig.    

Læs mere om de almindelige vilkår for ret til dagpenge

På vej på efterløn?
Der gælder særlige regler i forhold til efterløn og udlandsophold.

Læs mere om efterløn og udland

Brexits betydning for dine rettigheder

Storbritanniens udtræden af EU betyder, at de nu er et såkaldt tredjeland, et land uden for EØS-området, og at britiske statsborgere er tredjelandsstatsborgere.

Det har dog kun begrænset betydning i forhold til social sikring, herunder arbejdsløshedsforsikring, på grund af disse to aftaler, som Storbritannien har indgået med EU:

Udtrædelsesaftalen

Protokollen om social sikring i Handelsaftalen

Den eneste forskel er, at du ikke kan tage på 3 måneders jobsøgning i Storbritannien med danske dagpenge. Det kan du dog alligevel, hvis du har opholdsret i Storbritannien i henhold til udtrædelsesaftalen og kan dokumentere det.

Hvis du får arbejde i Storbritannien, skal du socialt sikres der, og udmelde dig af vores a-kasse. Det gælder dog ikke, hvis du efter EØS-reglerne kan bevare din ret til dansk social sikring under arbejdet der, f.eks. fordi du er midlertidigt udsendt.

Britiske statsborgere skal søge om et nyt registreringsbevis senest i 2021
Har du som britisk statsborger haft lovligt ophold i Danmark og udnyttet retten til fri bevægelighed før 1. januar 2021, skal du inden udgangen af 2021søge om et nyt Registreringsbevis for at bevare dine rettigheder.

Registreringsbeviset udstedes af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Søg om registreringsbeviset her på hjemmesiden Nyidanmark.dk
Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os:

Kontakt A-kassen

Betydning for din ret til efterløn

Hvis du betaler til efterlønsordningen, bør du læse om et udlandsopholds betydning for din ret til efterløn eller skattefri præmie – også selv om du ikke aktuelt har planer om at gøre brug af efterlønsordningen. Derudover bør du kontakte os, så vi kan vejlede dig konkret.

Læs om udland og efterløn