Barsel

Få et overblik over reglerne for barselsorlov. Vi giver dig svar på dine økonomiske muligheder, og hvordan du og din partner kan planlægge jeres orlov. 

Hvordan kan I som forældre fordele barselsugerne imellem jer? Hvad er mulighederne for løn og dagpenge under barsel? Og hvilke regler gælder, hvis der kun er én forælder?

Spørgsmålene kan være mange, når man står over for en familieforøgelse og en periode med barselsorlov.

Derfor får du her et overblik over de nuværende barselsregler, som trådte i kraft den 2. august 2022.

Barselsugerne er som udgangspunkt ligeligt fordelt 
Forældrene har ret til at holde orlov i sammenlagt 84 uger, hvoraf de kan få barselsdagpenge i 52 af ugerne.

Fire af de 52 uger er øremærket til moren før fødslen. Resten – 48 uger – er som udgangspunkt delt ligeligt mellem mor og far/medmor. Hver forældre kan således afholde 24 ugers orlov med ydelser. 11 af de 24 uger er øremærket og kan derfor ikke overføres til den anden forælder.

De 11 øremærkede uger bortfalder, hvis den enkelte forælder ikke ønsker eller har mulighed for at afholde dem. To af de 11 øremærkede uger skal holdes i forbindelse med fødslen. De resterende ni ugers øremærket barsel skal holdes, inden barnet fylder ét år.

De sidste 13 af de 24 uger er ikke øremærkede og kan derfor overføres til den anden forælder.

Spørgsmål og svar

Gælder den øremærkede barsel for alle?

Nej, de øremærkede barselsuger gælder kun for lønmodtagere. Hvis du er selvstændig, ledig eller studerende, kan du vælge at overdrage op til 22 uger (9+13 uger) til den anden forælder. Altså de 22 uger, du har ret til at holde ud over de to uger, som du har til rådighed i forbindelse med fødslen.

Hvad gælder, hvis der kun er én forælder

Familier, hvor der kun er én forælder, har ret til 46 uger efter fødslen. Det gælder uanset om forælderen er lønmodtager, selvstændig, ledig eller studerende.

Solofædre og solomødres orlovsperiode er sidestillet, så begge har ret til at holde op til 46 ugers orlov.

Derudover kan soloforældre med børn født den 1. januar 2024 eller senere overdrage op til 32 ugers orlov til et nærtstående familiemedlem fx bedsteforældre.

Hvad gælder for LGBT+-familier

LGBT+-familier med børn født den 1. januar 2024 eller senere kan dele den overførbare orlov med op til to såkaldte sociale forældre. Det kan være en ægtefælle eller samlevende såvel som en kendt donor med en forældrelignende relation til barnet og denne donors ægtefælde eller samlever.

Det giver altså mulighed for at fordele den overførbare orlov mellem op til fire forældre.

En social forælder kan kun få orlov, hvis en retlig forælder ønsker at overføre noget af eller hele sin overførbare orlov.

Sociale forældre, der får overført orlov fra retlige forældre, skal opfylde de almindelige krav i barselsloven for at få ret til barselsdagpenge.

Hvad gælder for flerlingeforældre?

Som forælder til tvillinger, trillinger mv. har du ret til 13 ugers ekstra flerlingeorlov - det samme har den anden forælder. Det gælder uanset om du er lønmodtager, selvstændig eller ledig.

De ekstra ugers flerlingeorlov kan ikke overføres mellem jer som forældre og skal holdes inden børnene er et år.

Hvad med økonomien under barsel

Om du har ret til løn under barsel, afhænger af dit ansættelsesforhold - herunder din kontrakt og eventuelle overenskomst. Har du ikke ret til løn under barsel, kan du få udbetalt barselsdagpenge, hvis du har optjent retten til at modtage dem.

Løn under barsel
Din ret til løn under barsel afhænger af, hvilken overenskomst, aftale eller lov, du er omfattet af som lønmodtager.

Hvis du er offentligt ansat, vil din ret til løn under orlov afhænge af, om du er ansat i staten, en region eller en kommune – dog gælder det for alle tre steder, at du som far/medmor kan holde barsel i op til 15 uger med fuld løn.

Hvis du er privat ansat, vil din løn under barsel være reguleret af funktionærloven, eventuelt en privat overenskomst samt din individuelle ansættelseskontrakt.

Som ansat under for eksempel Industriens Overenskomst kan du som far holde maksimalt 13 ugers barsel med fuld løn. Det samme antal uger med fuld løn gælder også for fædre på Industriens Funktionæroverenskomst.

Når du får løn under barsel, modtager din arbejdsgiver refusion for de dagpenge, du ellers ville have modtaget. Derved betaler arbejdsgiveren kun differencen mellem dagpengesatsen og lønnen.

Dagpenge under barsel
Hvis du ikke har ret til løn under din barsel, kan du modmodtage barselsdagpenge, hvis du, inden du går på orlov, har været ansat på den første dag i orloven eller dagen før og har arbejdet mindst 160 timer inden for de seneste fire hele måneder og mindst 40 timer om måneden i mindst tre af de fire måneder.

Er du ledig og modtager arbejdsløshedsdagpenge, har du også ret til barselsdagpenge, når du er på orlov.

Det præcise beløb, du kan modtage i barselsdagpenge, afhænger af, om du er lønmodtager, ledig, selvstændig eller studerende – samt timeantal og timeløn. Du kan dog højest modtage 4.465 kroner om ugen før skat (2022), uanset hvilken kategori du tilhører.

Opdateret: 25.04.2024