Funktionærkontrakt

Ansættelseskontrakten er fundamentet for dit ansættelsesforhold, uanset om du er privatansat eller offentligt ansat. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig ind i forholdene. Se vores tjekliste med krav og anbefalinger til kontrakten nedenfor - og du kan også altid kontakte Lederne Spring for at få juridisk rådgivning. 

Din ansættelseskontrakt fastsætter dine vilkår i jobbet i forhold til løn, arbejdstid, ferie, barsel, klausuler og opsigelsesvilkår. Vi er eksperter i funktionærers vilkår og kan hjælpe dig med rådgivning om dine rettigheder og muligheder.

Din ansættelseskontrakt skal selvfølgelig overholde alle de lovmæssige krav, men herudover kan du indgå særlige aftaler, som forbedrer dine vilkår.

Tjekliste: Krav og anbefalinger til kontrakten

Stillingsbeskrivelse

Du bør enten i selve kontrakten eller i et bilag have en stillingsbeskrivelse, der oplister dine ansvars- og kompetenceområder. Herudover bør det fremgå, hvem du refererer til i organisationen.

Læs mere om stillingsbeskrivelse

Du skal desuden have en korrekt stillingsbetegnelse i kontrakten, og en angivelse af hvornår du har anciennitet fra. Hvis ancienniteten er forkert i din kontrakt, kan du risikere at få for kort varsel og miste retten til fratrædelsesgodtgørelse, hvis du bliver opsagt.

Arbejdstid

Din ugentlige eller månedlige arbejdstid skal fremgå af din ansættelseskontrakt. Der bør også stå, om arbejdstiden er fast eller fleksibel, om du eventuelt frit kan bestemme din arbejdstid, samt om du kan få overtidsbetaling, og i givet fald hvordan overtiden konkret honoreres og dokumenteres.

Hvis du ikke har indgået en aftale om udbetaling og/eller afspadsering af overarbejde, vil din arbejdstid som hovedregel blive betragtet som "jobløn". Det betyder, at du ikke har ret til afspadsering og/eller betaling for overarbejde.

Hvis dit arbejdsmønster er helt eller overvejende uforudsigeligt, eksempelvis hvis du arbejder på tilkaldebasis, så skal kontrakten også angive antallet af garanterede betalte arbejdstimer, om nogen, og timer herudover, hvornår du kan pålægges at udføre arbejde, og de minimumsvarslingsperioder, som du er berettiget til, før en arbejdsopgave påbegyndes, samt en eventuel frist for annullering af en arbejdsopgave. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit arbejdsmønster er helt eller overvejende uforudsigeligt, er du velkommen til at kontakte os for rådgivning. Hvis du arbejder efter en vagtplan, så skal vilkårene for eventuelle vagtændringer også fremgå af kontrakten.

Ferie og andre fridage

Der skal stå, om du er omfattet af ferieloven, som giver dig ret til fem ugers ferie. Du kan herudover forsøge at få aftalt ret til fem feriefridage, som mange efterhånden har i dag.

Vi anbefaler også, at du aftaler, at de fem feriefridage udbetales, når du fratræder, hvis du ikke har afholdt dem inden.

Herudover skal det også fremgå af kontrakten, eller med henvisning til en personalehåndbog eller lignende, om du har ret til andet fravær med løn, eksempelvis omsorgsdage, seniorfridage eller andet.

Barsel

Det skal fremgå af kontrakten, om du har ret til løn under barsel. I den forbindelse skal du være opmærksom på, at du som kvinde allerede i funktionærloven har krav på halv løn i en begrænset periode, men vi anbefaler naturligvis, at du får aftalt ret til fuld løn i så lang en periode som muligt.

Som mand har du ofte alene krav på dagpenge under orlov, og du bør derfor aftale, at du har krav på fuld løn i en orlovsperiode.

Læs mere om barsel

Uddannelse

Hvis din arbejdsgiver betaler uddannelse i ansættelsen, så skal dette også fremgå enten af kontrakten eller med henvisning til en personalehåndbog eller lignende.

Arbejdsgiveres betaling til sikringsinstitutioner

Det skal også fremgå af enten kontrakten eller med henvisning til en personalehåndbog eller lignende, om din arbejdsgiver betaler bidrag til sociale sikringsinstitutioner såsom ATP, AES mv.

Arbejdstid

Din ugentlige eller månedlige arbejdstid skal fremgå af din ansættelseskontrakt. Der bør også stå, om arbejdstiden er fast eller fleksibel, og om du kan få overtidsbetaling, og i givet fald hvordan overtiden konkret honoreres og dokumenteres. Hvis du ikke har indgået en aftale om honorering og/eller afspadsering af overarbejde, vil udgangspunktet være, at din arbejdstid betragtes som "jobløn". Det betyder, at du ikke har ret til afspadsering og/eller betaling for overarbejde. Dette er efterhånden ret udbredt i ansættelseskontrakter, men det er vigtigt at være opmærksom på, at der ved forhandlingen af din løn skal tages højde for dit overarbejde.

Læs mere om arbejdstid

Skal man udarbejde en kontrakt?

Du har krav på at få en kontrakt, hvis du får løn for personligt arbejde i tjenesteforhold. Det siger ansættelsesbevisloven. Om du er omfattet af lovens definition af lønmodtagerbegrebet, kan normalt afgøres ud fra følgende kriterier:

 • er forpligtet til at udføre det aftalte arbejde personligt og ikke kan sætte en anden i dit sted
 • er underlagt arbejdsgiverens ledelse og instruktionsbeføjelse 
 • har pligt til regelmæssig rapportering
 • er beskæftiget med en fast arbejdstid og fast løn 
 • har aftalt et opsigelsesvarsel og
 • udfører dit arbejde i arbejdsgiverens navn.

Ansættelsesbevisloven finder anvendelse:

 • hvis den forudbestemte eller faktiske arbejdstid for ansættelsesforholdet, udgør mere end gennemsnitligt tre timer pr. uge inden for en periode på fire på hinanden følgende uger og ligeledes
 • hvis der i ansættelsesforholdet ikke på forhånd er fastsat en garanteret mængde betalt arbejde før ansættelsesforholdet begyndelse

Hvornår skal du have udleveret en ansættelseskontrakt?
Du skal udlevere de væsentligste oplysningerne om ansættelsens vilkår inden for syv kalenderdage efter, at ansættelsesforholdet er påbegyndt.

Hvordan skal du have oplyst ansættelsens vilkår?
Ansættelsesbevisloven indeholder ikke krav til formen på det dokument, oplysningerne om vilkårene for ansættelsesforholdet skal gives i. Oplysningerne kan derfor gives i flere forskellige typer dokumenter, herunder:

 • en skriftlig erklæring
 • en skriftlig ansættelseskontrakt
 • et ansættelsesbrev udstedt ensidigt af dig eller
 • i et eller flere andre dokumenter

Uanset hvad, skal  en del af oplysningerne fremgå af ét og samme dokument. Det gælder oplysning om dit og arbejdsgiverens navn og adresse, arbejdsstedets beliggenhed, arbejdsbeskrivelse, begyndelsestidspunkt, prøvetid,  løn,  og arbejdstid og garanteret arbejdstid og referencetid for ansættelser med uforudsigeligt arbejdsmønster.

Hvad med underskriften?
Det er ikke et krav, at du skal underskrive kontrakten. Men det er en god idé, så du kan sikre dig dokumentation for, at du rent faktisk er oplyst skriftligt i overensstemmelse med loven. 

Er der krav til sproget i ansættelseskontrakten?
Der er ikke krav i ansættelsesbevisloven om, at en kontrakt skal udarbejdes på dansk. I virksomheder, hvor arbejdssproget er engelsk, vil det være tilstrækkeligt, at ansættelseskontrakten udarbejdes på engelsk.

Klausuler

Vi anbefaler, at du forsøger at undgå klausuler i din kontrakt, men hvis dette ikke er muligt, er det afgørende, at du gør dig klart, hvilke konsekvenser en sådan klausul vil kunne have for dine fremtidige jobmuligheder. Du bør derfor altid kontakte Lederne Spring for juridisk rådgivning, inden du accepterer at blive omfattet af en klausul.

Læs mere om klausuler

Bliv omfattet af funktionærloven

Du bør sikre dig, at det fremgår af din kontrakt, at funktionærloven gælder for dit ansættelsesforhold - særligt hvis du er usikker på, om du er omfattet af funktionærloven. Det kan formuleres sådan i din kontrakt: "Hvor andet ikke er aftalt til fordel for medarbejderen, finder funktionærloven anvendelse."

Du er omfattet af funktionærloven, hvis:

 • Det arbejde, du udfører, er af en bestemt art – typisk handels- eller kontorarbejde, teknisk eller klinisk bistandsydelse eller ledelse. Øvrige ansættelser kan være omfattet, men det kræver ofte en individuel juridisk vurdering - det kan vi hjælpe dig med,
 • Du arbejder gennemsnitligt i mere end otte timer om ugen,
 • En overordnet chef fastlægger rammerne for dit arbejde.


Hvad er fordelene ved at være omfattet af funktionærloven?

Hvis du er omfattet af funktionærloven, har du:

 • Ret til et opsigelsesvarsel på én til seks måneder, hvis du bliver sagt op af virksomheden. Hvis du selv siger op, har du et opsigelsesvarsel på én måned,
 • Ret til fuld løn under sygdom,
 • Ret til fratrædelsesgodtgørelse, hvis du fratræder efter 12 eller 17 års ansættelse,
 • Ret til at rejse krav om godtgørelse for usaglig afskedigelse efter 12 måneders ansættelse,
 • Ret til halv løn under barsel som kvinde,
 • Ret til forholdsmæssig bonus, selvom du skulle blive syg eller opsagt,
 • Kompensation for klausuler.

Du skal i øvrigt være opmærksom på, at du kun kan være medlem af Lederne Spring, hvis du er funktionær.

Dine rettigheder ved opsigelse

Dit opsigelsesvarsel skal altid fremgå af din ansættelseskontrakt. Det skal også fremgå, om der er aftalt prøvetid, herunder varigheden og vilkårene for en sådan aftalt prøvetid. Hvis du er funktionær, er funktionærlovens regler gældende. Hvis du ikke er funktionær, og du er ansat på en tidsbegrænset ansættelse, så kan længden af prøvetiden ikke overstige en fjerdedel ansættelsestiden. Det er herudover vigtigt at være opmærksom på, om der er aftalt forlængede varsler, det vil sige længere opsigelsesvarsel end normalt.

Vær opmærksom på, om der er aftalt en bestemmelse om, at du ved mere end 120 sygedage i en løbende periode på 12 måneder kan opsiges med et forkortet varsel på en måned til udgangen af en måned. Denne aftale medfører nemlig en reduktion af dit generelle opsigelsesvarsel, og Lederne Spring anbefaler, at du forsøger at undgå sådan en bestemmelse i din kontrakt.

Læs mere om opsigelse

Særlige forhold i opsigelsesperioden
Hvis du ikke har aftalt andet, vil udgangspunktet være, at du skal fortsætte med at arbejde i opsigelsesperioden. Du kan ikke kræve at blive suspenderet eller fritstillet i opsigelsesperioden, men du vil naturligvis kunne forsøge at aftale dette med virksomheden – eksempelvis som et vilkår i din kontrakt.

Du kan også risikere at virksomheden pålægger dig at afholde ferie i en opsigelsesperiode, hvis dette varsles i overensstemmelse med ferielovens regler. Selvom det er lovligt, anbefaler vi, at du ikke accepterer at fravige varslerne i ferieloven, således at du accepterer kortere frister end ferieloven siger.

Hvis virksomheden vælger at suspendere dig, betyder det, at du ikke skal møde på arbejde i virksomheden, men at du skal være til rådighed for virksomheden. Hvis virksomheden vælger at fritstille dig, er du ikke forpligtet til at arbejde i opsigelsesperioden. Til gengæld omfattes du af en pligt til at være jobsøgende og du pålægges automatisk at afvikle mest mulig ferie.

Vi anbefaler derfor, at du i kontrakten får indført en ret til at blive fritstillet i opsigelsesperioden uden modregning for andet arbejde og uden afholdelse af ferie.

Dette kan ske med formuleringen:

"Ved virksomhedens opsigelse af medarbejderen har denne uden afholdelse af ferie samt feriefridage og uden yderligere arbejdsforpligtelse krav på at blive fritstillet fra opsigelsestidspunktet. I fristillingsperioden kan medarbejderen uden modregning for andet arbejde udført i fritstillingsperioden påtage sig og starte enhver form for ansættelse."

Læs mere om fritstilling og suspension
Læs mere om ferie i din opsigelsesperiode

Genplaceringsforløb i kontrakten
Når du er ved at indgå kontrakt med en ny arbejdsgiver, er det en god idé at få indskrevet et outplacement-forløb, så du er sikret et effektivt og professionelt jobsøgningforløb ved en eventuel opsigelse. Lederne Spring tilbyder i den forbindelse et forløb, som er skræddersyet til dine behov.

Læs mere om outplacement hos Lederne Spring

Download en standard-funktionærkontrakt

Brug Lederne Springs standard-funktionærkontrakt, hvis din nye arbejdsgiver ikke har en. Du skal blot tilføje de nærmere aftaler og vilkår, som du aftaler med virksomheden. Resten har vi udfyldt for dig. Kontrakten indeholder ikke bestemmelser, der tager høje for helt eller delvist uforudsigeligt arbejdsmønster. Hvis du har et sådant, anbefaler vi dig at kontakte os for nærmere rådgivning.

Download vores standard-funktionærkontrakt (word)

Download an English version of our standard employment contract (word)

Løn, personalegoder og bonus

Den aftalte løn skal fremgå af din kontrakt eller eventuelle bilag. Det vil sige, ikke bare din (grund)løn, men også eventuelle tillæg, du er berettiget til, pensionsbidrag, bonus/provisionsordning og løngoder som eksempelvis fri telefon, betalt bredbånd, fri bil og sundhedsordning. Det er nødvendigt for at kunne dokumentere dine rettigheder i forhold til virksomheden.  Vi anbefaler, at din arbejdsgiver indbetaler pension til dig, og at arbejdsgiverens bidrag betales ud over din aftalte løn.

Ret til lønforhandling, tidspunkt for forhandlingen og ikke mindst fra hvilken dato, en eventuel lønregulering får virkning fra, bør også altid fremgå af kontrakten. Endelig bør du sikre dig, at du bevarer retten til eventuelle løngoder som bil, telefon og lignende i en eventuel opsigelsesperiode. Det kan gøres med formuleringen:

"I opsigelsesperioden og fritstillingsperioden har medarbejderen krav på at bibeholde alle lønandele, herunder men ikke begrænset til fri telefon og fri bil."

Læs mere om løn

Bonus/provision
Bonus- og provisionsordninger findes på mange virksomheder, men vores erfaring er, at betingelserne for disse ordninger ofte er uklare eller aldrig er blevet aftalt skriftligt. Dermed kan du risikere ikke at kunne få udbetalt den bonus, som du mener at have krav på, simpelthen fordi det ikke er muligt at bevise dit krav på bonus. Sørg derfor for, at ordningen er aftalt skriftligt og at mål, betingelser samt vilkår og tidspunkt for udbetaling er tilstrækkeligt klart beskrevet.

Læs mere om bonus og anden resultatafhængig løn

Personlig sparring

Opdateret: 12.01.2024